کلاس های موزیک

01

آموزش داربوکا را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید

02

آموزش تمبک را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید

03

آموزش هنگدرام را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

04

آموزش قانون را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

05

آموزش ویولن را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

06

آموزش سه تار را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

07

آموزش تار را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

08

آموزش کاخن را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

09

آموزش سنتور را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

10

آموزش گیتار را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.